#nouse{ color:red; } Årsmötesprotokoll 2008 - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2008


Protokoll fört vid Svenska Bandyförbundets årsmöte, lördagen den 14 juni 2008.

Lokal: Atrium Konferens, Uppsala

 

Avtackning och utmärkelser
Före årsmötets öppnande verkställdes avtackning och utdelades ut­mär­kel­ser:

Tord Östman avtackades efter 44 års anställning hos Svenska Bandyförbundet, vars vice ordförande Karl-Erik Eckemark erinrade om de många viktiga funktioner Tord upp­rätthållit åt förbundet och på vilket lojalt och kompetent sätt han genomfört alla sina uppgifter. - Tord avtackades vidare av Kjellåke Carlanius från Region Mitt, Lars-Eric Johans­son från Hälsinglands BF och Mats Westling från Tävlingskommittén.

Franco Bergman, Edsbyns IF/BF, har utsetts till Årets Bandyledare på grund av sin starka delaktighet i Edsbyns enastående framgångar de senaste åren. Prisutdelare var Sven Karlsson som representant för sam­man­slutningen ÅL (Årets Ledare).

Lars-Åke "Timpa" Adolfsson, Vetlanda, tilldelades utmärkelsen Årets Eldsjäl för sina en­­gagerade in­­satser för bandysporten, bl a med ICA Miniallsvenskan och som­mar­ban­dyskolan i Västerås.

 

§ 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
Förbundsordföranden Håkan Ramsin hälsade alla års­mö­tes­del­tagare välkomna till ban­­­­­dystaden Uppsala. Han konstaterade att den gångna säsongen varit mycket lyc­ko­sam med bl a betydande publikökning i Elitserien och mycket goda TV-tit­tar­siff­ror. Han betonade särskilt TV:s betydelse för en långsiktig utveckling av ban­dy­sport­en. Erfarenheten talar för att sporter som inte syns i TV riskerar att marginaliseras. Han tack­ade sty­rel­sen, kansliet och kommittéerna för goda insatser under det gång­na året. Han tackade också Uppsala kommun för dess gästfrihet genom att till årsmötet stäl­la upp med lokal och förtäring.

Därefter förklarade han årsmötet 2008 för öppnat.

 

§ 2 RÖSTLÄNGD
Företogs upprop och godkännande av fullmakter. Fjorton distrikt och fjorton fö­re­ning­ar hade sänt representanter till årsmötet.

Röstlängden med totalt 152 röster (110 röster för SDF och 42 röster för föreningarna) fast­­­ställ­des. Se bilaga.

 

§ 3 KALLELSE  mm
Årsmötet hade kungjorts genom cirkulär till distrikt och röstberättigade föreningar den 3 april 2008 samt genom kungörelse i Svensk Idrott nr 4 (mars/april).

Därutöver antecknades att förslag till stadgeändringar hade utsänts sex­tio dagar före års­mötet.

Mötet förklarades vara i laga ordning utlyst.

 

§ 4 MÖTESFUNKTIONÄRER

Följande mötesfunktionärer valdes:

Ordförande:  Karin Redelius, Bromma
Sekreterare:  Mats Westling, Sundsvall

Att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet:
Johan Hedfors, Västerås
Bo Häggkvist, Västerås

Rösträknare:
Kjellåke Carlanius, Solna
Christer Persson, Västerhaninge

Karin Redelius tackade mötet för förtroendet att få leda års­mö­tes­för­hand­ling­ar­na.

 

§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.

Karl-Erik Eckemark, ordförande i finansberedningen, kommenterade det gångna årets ekonomi, varvid han sär­skilt pekade på följande punkter:
-         Det ekonomiska resultatet visar ett glädjande överskott om 1.15 Mkr.
-         Målet om att uppnå ett eget ka­pi­tal motsvarande 10 % av omsätt­ning­en år 2007 har nu uppnåtts. Det egna kapitalet uppgår till nära 3 Mkr, vilket motsvarar c:a 13 % av omsättningen.
-         RF-bidraget har ökat till 7 Mkr efter att ha legat stilla några år. På grund av li­cens­minsk­ningen finns en risk för något lägre bidrag kommande år.
-         Sponsorintäkterna fortsätter att öka och närmar sig nu 8 Mkr.
-         En extra intäkt om 500 tkr har erhållits från Uppsala kommun
-         SDF-bidragen och övriga bidrag till distrikten har uppgått till c:a 1.6 Mkr
-         Kommittéerna sköter ekonomin bra.

Sammanfattningsvis uttalade Eckemark att ekonomin är under god kontroll och att han med tillförsikt ser fram mot kommande år.

Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till hand­ling­ar­na.

 

§ 6 REVISIONSBERÄTTELSE
Revisorernas berättelse föredrogs och lades med god­kännande till handlingarna. I an­slutning härtill fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt förslaget till disposition av årets resultat

 

§ 7 ANSVARSFRIHET
Årsmötet beviljade på förslag av revisorerna förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

§ 8  BEHANDLING AV FÖRSLAG FRAMSTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTYRELSEN
a)     Förslag till stadgeändringar
Styrelsen har sextio dagar före årsmötet utsänt förslag till stadgeändringar avseende kal­lelse, dagordning, ombud, val av styrelseledamöter, behandling av budget mm vid förbundsmöten, valberedningens sammansättning samt ombud, rösträtt, dagordning mm vid SDF-möten, SDF-styrelsens bestraffningsrätt, regler för revisorer med uppgift att granska förbundsstyrelsens resp. SDF-styrelsens räkenskaper och förvaltning.

Bo Nilsson, stadge- och juridiska kommittén, informerade om de föreslagna stad­ge­än­­dring­ar­­­na.

Håkan Ramsin, yrkade för förbundsstyrelsen att det föreslagna kravet på att en revisor skall vara aukto­ri­se­rad eller godkänd av revisionsnämnden skall ändras från "skall" till "bör". Ändringen gäller såväl förbundsstyrelsen som SDF-styrelsen.

Magnus Alm, Norrbottens BF, tillstyrkte styrelsens ändringsförslag.

Årsmötet beslöt enhälligt godkänna styrelsens för­slag till stadgeändringar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

b)     Framtida serier
På styrelsens uppdrag föredrog Mats Westling, ordförande i Tävlingskommittén, ären­­det.

Mot bakgrund av beslut vid föregående årsmöte fattade med anledning av dels en motion från IFK Mo­tala om 14 lag i Elitserien och dels en motion från Region Mitt om ut­red­ning av fram­tida allsvenska serier har styrelsen under året tillsatt en arbetsgrupp med upp­gift att behandla dessa frågor jämte en översyn av helheten avseende se­rie­sy­ste­met.

I den tillsatta arbetsgruppen fanns representanter för styrelsen, TK, UDK, regionerna, ASF, "dambandyligan" och ungdomsrådet. Gruppens arbete har letts av sty­rel­se­le­da­mo­ten Anders Bergström.

Arbetsgruppens förslag - som i sin helhet redovisas på förbundets hemsida - har till­styrkts av styrelsen, som föreslår årsmötet godkänna detsamma. I sam­man­fatt­ning föreslås följande:
·        Elitserien innehåller 14 lag
·        Allsvenskan minskas till två serier med vardera 12 lag
·        Division 1 minskas till fyra serier med vardera 10 lag
·        Division 2 utökas och blir c:a 8 - 10 regionala/distriktsserier (antalet avgörs av TK)
·        Alla seriesegrare uppflyttas utan kvalspel
·        Allt kvalspel avgörs i hemma/bortaform
·        Allsvenskan damer byter namn till elitserien damer - styrelsens förslag
·        Strävan efter en division 1-serie för damer per region
·        Ungdomsslutspel i poolform
·        P16 serier i respektive region
·        P18 Cup ersätter P 19 Cup med kostnadsutjämning i resp pool
·        P 16 Cup med kostnadsutjämning i resp pool

Ove Lindh, Västergötlands BF, tillstyrkte förslaget gällande Elitserien, men ansåg att in­formationen avseende förslagen berörande allsvenskan och div 1 har varit dålig och saknar konsekvensanalys. Han yrkade därför återremiss avseende styrelsens för­slag i denna del.

Magnus Alm, Norrbottens BF, yrkade bifall till arbetsgruppens och styrelsens förslag.

Kjellåke Carlanius, Stockholms BF, informerade om att den nyligen avhållna dam­le­dar­kon­ferensen uttalat att namnet på damernas högsta serie även fortsättningsvis bör vara Allsvenskan.

Håkan Ramsin, återtog styrelsens förslag till namnändring av Allsvenskan för damer.

Vidtogs votering med anledning av yrkandet från Västergötlands BF om återremiss till styrelsen av delar av förslaget "Framtida serier".

För återremiss lämnades 67 röster och mot yrkandet om återremiss lämnades 85 röst­er.

Årsmötet beslöt således att ärendet skall avgöras idag.

Årsmötet beslöt att godkänna arbetsgruppens och styrelsens förslag till Framtida se­ri­er.

Det antecknades att den högsta serien för damer även fortsättningsvis skall be­näm­nas Allsvenskan. Vidare antecknades beträffande division 1 herrar resp. damer att an­ta­let serier och antalet lag i resp. serie år­ligen beslutas av TK utifrån tillgången på lag.

c)      Översyn av regionindelningen
Styrelsen beslutade 2006-01-20 att tre regioner skulle bildas med syfte att samverka och samordna distriktens verksamheter. Efter det första verksamhetsåret 2006/07 be­­slu­tade styrelsen uppdra till Karl-Erik Eckemark och Rolf Käck att utvärdera re­gi­o­ner­nas verksamheter. I uppdraget ingick också uppgiften att behandla Dalarnas mo­tion till förra årsmötet om den regionala indelningen.

Efter samråd med bl a regionordförandena har Eckemark och Käck i en PM redovisat sju punkter med förslag till hur regionerna skall verka fortsättningsvis.

Vid årsmötet kompletterades dessa förslag med ytterligare en punkt där det föreslås att regionerna skall likställas med kommittéerna vad gäller hanteringen och re­do­vis­ning­en av ekonomin.

Årsmötet beslöt godkänna samtliga lämnade förslag till hur verksamheter i de tre re­gio­nerna skall bedrivas.

 

§ 9 INKOMNA MOTIONER
a)     Från IFK Motala om avsikt att spela ytterligare tre säsonger med fjorton lag i Elitserien.

Efter årsmötets beslut under § 8 b) ovan drog IFK Motala genom Per Höckert tillbaka motionen.

b)     Från Norrbottens BF om samarbets- och farmaravtal.

Magnus Alm, Norrbottens BF, meddelade att motionen dras tillbaka.

 

§ 10 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Till förbundsordförande för verksamhetsåret 2008 - 2009 omvaldes enhälligt Håkan Ramsin, Lidingö.

 

§ 11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 
Till styrelseledamöter för två verksamhetsår (2008 - 2010) valdes:
Ulrika Prytz, Bollnäs (omval)
Arne Anderstedt, Sandviken (omval)
Lars Olofsson, Åkersberga (omval)
Bernt Sturk, Kalix (omval)

Till styrelseledamot för ett verksamhetsår (2008 - 2009) valdes:
Lars Björkman, Mölndal (nyval)

 

§ 12 VAL AV REVISORER
Till revisorer för verksamhetsåret 2008 - 2009 valdes:
Göran Ersmarker, Gävle (omval)
Kenneth Svensson, Tranås (omval)

Till revisorssuppleanter valdes för samma tid:
Bo Axelsson, Tranås (omval)
Jan Wiss, Tranås (omval)

 

§ 13 VALBEREDNINGEN
Till valberedning för verksamhetsåret 2008 - 2009 valdes:

För Svenska Bandyförbundet
Lars Holst,
Sandviken
Miska Suves, Täby (suppl.)

För Föreningen Svensk Elitbandy
Göran Wallén,
Falun
Sven-Erik Borg, Västerås (suppl.)

För Norrland
Örjan Johansson, Östersund
Leif O Rengman, Söderhamn (suppl.)

För Svealand
Perolof Wall, Karlstad
Bo Häggkvist, Västerås (suppl.)

För Götaland
Owe Svensson, Rottne
Hans Erik Bengtsson (suppl.)

Till ordförande i valberedningen under kommande verksamhetsår valdes Perolof Wall.

 

§ 14 BEHANDLING AV FÖRSLAG TILL ARBETSPLAN och BUDGET 2008 - 2009
Ordföranden Håkan Ramsin, kommenterade arbetsplanen som har sin ut­gångs­punkt från den antagna Vision 2017 och de mål och projekt som definierats där. Nio av dessa projekt finns mer utförligt beskrivna i årsberättelsen.

Följande projekt kommenterades särskilt:

  • TV-projektet har bl a resulterat i nytt TV-avtal med 1 Mkr i ökade intäkter
  • Internationell bandy i Sverige
  • Inom projektet Ungdomsbandy har samverkan med Ungdomsrådet utvecklats på ett positivt sätt (Ulrika Prytz föredragande)
  • Projektet Stockholms Central följs upp på annan attraktiv plats
  • Större delen av kansliet flyttar till Stockholm (Idrottens Hus) den 1 oktober. Kan­sliet avses så långt möjligt befrias från administrativa uppgifter för att istället bedriva utvecklingsfrågor och coacha den övriga organisationen (re­gi­o­ner, distrikt m fl)
  • Projektet Planering av bandyns verksamhet föredrogs av Karl-Erik Eckemark. Ett heltäckande kalendarium inkluderande den internationella planeringen tas fram och nya rutiner för elitlicensen införs. Dessa innebär bl a att den eko­no­mis­ka granskningen påbörjas redan i september och att arbetet med säsongs- och spelprogram för Elitserien kan inledas direkt efter SM-finalen

Karl-Erik Eckemark, ordförande i finansberedningen, gjorde en punktvis genomgång av det utsända och kommenterade budgetförslaget. Han pekade bl a på förväntan om ökade spon­sor­in­täkt­er och ett bättre avtal gällande SM-finalerna. Även VM i Sve­ri­ge förväntas ge ett be­tydande överskott. Det budgeterade re­sul­tatet uppgår till 625 tkr. Sam­man­fatt­nings­vis karaktäriserade han budgeten som "hygglig".

Årsmötet beslöt efter detta att godkänna arbetsplanen för 2008 - 2009 och att godkänna förslaget till budget för 2008 - 2009

 

§ 15 INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN
a)     Attraktiv bandy
Karl-Erik Eckemark informerade om det arbete som en särskilt utsedd projektgrupp un­der hans ledning utfört under det gångna året. Målet med projektet "Attraktiv ban­dy" är att öka förutsättningarna för att nå de publika målen i treårsplanen. I gruppen har funnits företrädare för TK, RDK, ASF, elittränare, elitspelare, elitdomare och kan­sli­et.  - Med utgångspunkt från gruppens förslag och remissutfallet över detsamma har styrelsen beslutat lämna rekommendationer till i första hand TK och RDK att handl­­ägga ett antal förslag till åtgärder/genomförande/beslut. (Förslagen har bifogats kal­lelsen till årsmötet)

b)  SM-finalerna 2010 och 2011
Lars Olofsson informerade om de förfrågningar och förhandlingar som gjorts inför styrelsens beslut om spelorter för SM-finalerna år 2010 och 2011. Kontakter har tagits med Stockholm, Göteborg och Uppsala. Ett gynnsamt avtal träffades i samråd med ASF (numera Föreningen Elitbandy) med Uppsala kommun. För åren efter 2011 finns ambitionen att få spela på den nya nationalarenan i Solna eller annan stor are­na i Stockholm.

Stig Bertilsson, IFK Vänersborg, ansåg att hanteringen av SM-finalärendet "gått snett". Utan att på något sätt lämna kritik mot Uppsala som spelort ansåg han det olyckligt att inte Göteborg blev aktuell för SM-finalerna med den förnyelse detta skulle innebära och att Bandy-Sverige därför lidit stor skada av hanteringen.

Magnus Björklund, Gästriklands BF, påminde om den enkät som genomfördes bland distrikt ock föreningar och som närmast entydigt förordade Uppsala som spelort.

Karl-Erik Eckemark informerade om att Göteborg i ett tidigare avtal som slöts 2006 be­träffande SM-finalerna 2009-10 inte kunde fullfölja detta avtal. Orsaken var att Gö­te­borg inte lyckades ordna finansieringen av den nya isbanan på Heden.

Lars Olofsson kommenterade i en replik till Stig Bertilsson att "den taffliga han­te­ring­en" av SM-finalfrågan lett till ett avtal med Uppsala kommun som ger väsentligt öka­de intäkter.

 

§ 16 INFORMATION FRÅN RF
Mötesordföranden Karin Redelius är ledamot i RF:s styrelse och lämnade en in­for­ma­tion om hur arbetet bedrivs där. Hon konstaterade att många frågor ligger nära den politiska nivån, t ex då det gäller att arbeta för förenklade skatteregler för idrotts­rö­relsen samt att ett bättre samarbete mellan staten och idrottsrörelsen sker då in­ter­na­tionella evenemang genomförs i Sverige. En statlig ut­red­ning som belyser ef­fek­ter­na av idrottsstödet har just kommit med ett betänkande och hon ser gärna att SBF läm­­nar synpunkter på detta i samband med remissrundan i höst.

 

§ 17 AVSLUTNING
Håkan Ramsin tackade för förtroendet att ytterligare ett år få leda svensk ban­dy, en uppgift han ser fram emot med stor tillförsikt. Pri­o­ri­terade insatser kom­mande verk­sam­hetsår är satsningar mot de treårsmål som finns i Vision 2017, som utgör ett vik­tigt för­änd­rings­projekt. Ekonomin utvecklas positivt med ökande intäkter från bl a SM-fi­nalerna och Svenska Spel. Andra positiva händelser är publikökningar på såväl are­nor som i TV. Även hemsidan utvecklas på ett bra sätt och den kommande VM-tur­ne­ring­en i Sverige med matcher inomhus kommer att ge fina upplevelser för alla ban­dy­in­tres­se­rade.

Han tackade alla närvarande för ett årsmöte i god anda och önskade en fin sommar. Slutligen tackade han mötesordföranden Karin Redelius och mö­tes­sek­re­te­ra­ren Mats West­­ling för ett väl genomfört årsmöte.

Håkan Ramsin förklarade därefter årsmötet för avslutat


Justerat den   /    2008                  Vid protokollet

Karin Redelius                               Mats Westling
mötesordförande                           mötessekreterare                                     


Johan Hedfors                                Bo Häggkvist
justeringsman                                justeringsman

Uppdaterad: 13 SEP 2011 09:54 Skribent: Hanna Wennerholm

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg