#nouse{ color:red; } Årsmötesprotokoll 2007 - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2007


Protokoll fört vid Svenska Bandyförbundets årsmöte, lördagen den 16 juni 2007.

Lokal: Atrium Konferens, Uppsala

Utmärkelser
Före årsmötets öppnande utdelades följande utmärkelser:

Karl-Göran Z Fougstedt belönades för att ha tagit Årets bandybild. Förbundets ordförande Håkan Ramsin överlämnade ett diplom med tillhörande stipendium.
Stefan "Lillis" Jonsson, Hammarby IF/BF, har utsetts till Årets Bandyledare. Hanha­de inte tillfälleatt närvara vid årsmötet, varför utmärkelsen bestående av diplom, sti­pen­dium och en gåva av Svenska Spel mottogs av föreningens ord­fö­rande Kenneth Kvist. Prisutdelare var Sven Karlsson som representant för sam­man­slutningen ÅL (Årets Ledare).
Stewe Jonsson, Skirö AIK, tilldelades utmärkelsen Årets Eldsjäl för sina engagerade in­­satser för bandysporten i Skirö och Småland. Han hade inte tillfälle att närvara vid års­­­mötet, varför utmärkelsen (diplom, stipendium och gåva från Svenska Spel) över­läm­­nas vid ett senare tillfälle.

§ 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
Förbundsordföranden Håkan Ramsin hälsade alla års­mö­tes­del­tagare välkomna till ban­­­­dystaden Uppsala. Han konstaterade att den gångna säsongen genomförts på ett bra sätt även om en mindre publikminskning måste noteras. Samarbetet med All­svenska Serieföreningen har fördjupats och arbetet i styrelsen fungerar utmärkt på grund av dess breda och kompetenta sammansättning. Han tackade särskilt sty­rel­sen, kansliet och Uppsala kommun för gott samarbete under det gångna året.

Därefter förklarade han årsmötet 2007 för öppnat.

§ 2 RÖSTLÄNGD
Företogs upprop och godkännande av fullmakter. Nitton distrikt och sjutton fö­re­ning­ar hade sänt representanter till årsmötet.
Röstlängden med totalt 179 röster (128 röster för SDF och 51 röster för föreningarna) fast­­­ställ­des. Se bilaga.

§ 3 KALLELSE  mm
Årsmötet hade kungjorts genom cirkulär till distrikt och röstberättigade föreningar den 27 mars 2007 samt genom kungörelse i Bandymagasinet nr 1-2 (19 februari 2007) och Svensk Idrott nr 3 (febr/mars).
Därutöver antecknades att förslag till stadgeändringar hade utsänts sex­tio dagar före års­mötet.
Mötet förklarades vara i laga ordning utlyst.

§ 4 MÖTESFUNKTIONÄRER
Följande mötesfunktionärer valdes:

Ordförande                                              Lars Liljegren, Lidingö
Sekreterare                                             Mats Westling, Sundsvall

Att jämte ordföranden justera                 Jan-Åke Mehlstrand, Uppsala
årsmötesprotokollet                                Irene Håkansson, Västerås

Rösträknare
                                             Kjellåke Carlanius, Solna
                                                                 Johan Hedfors, Västerås

Lars Liljegren tackade mötet för förtroendet att få leda års­mö­tes­för­hand­ling­ar­na.

§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.

Karl-Erik Eckemark, ordförande i finansberedningen, kommenterade det gångna årets ekonomi, varvid han sär­skilt pekade på följande punkter:

-         Det ekonomiska resultatet visar ett glädjande överskott om 534 tkr, mycket tack vare det tuffa sparbeting som sjösattes under året.
-         Målet om att uppnå ett eget ka­pi­tal motsvarande 10 % av omsätt­ning­en år 2007 ligger fast. Eftersom överskottet nu är 1.7 Mkr ligger målet (2 Mkr) inom räckhåll.
-         RF-bidraget har under året inte ökat i någon väsentlig mån, men kommer att öka in­­nevarande år
-         Sponsorintäkterna har under året ökat med 742 tkr, borträknat VM 2006
-         SDF-bidragen och övriga bidrag till distrikten har uppgått till c:a 1.5 Mkr
-         Kommittéerna sköter ekonomin bra.

Sammanfattningsvis uttalade Eckemark att ekonomin är under god kontroll och att han med tillförsikt ser fram mot kommande år.

Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till hand­ling­ar­na.

§ 6 REVISIONSBERÄTTELSE
Revisorernas berättelse föredrogs och lades med god­kännande till handlingarna. I an­slutning härtill fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt förslaget till disposition av årets resultat

§ 7 ANSVARSFRIHET
Årsmötet beviljade på förslag av revisorerna förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 8 INKOMNA MOTIONER
a)     Från Hammarby IF Bandyförening har inkommit en motion om att tillåta Idrotts­aktiebolag i bandyns tävlingsverksamhet och att i enlighet därmed re­vi­de­ra förbundets stadgar och tävlingsbestämmelser enligt i motionen angivna för­slag.

Styrelsen har tillstyrkt motionen och föreslår årsmötet att via en stadgeändring ge fö­reningar möjlighet för de som så önskar att redan från säsongen 2007-08 inrätta så kal­lat Idrotts AB. Förslaget till stadgeändringar och ändringar i SBF:s täv­lings­be­stäm­mel­ser har tillställts årsmötesdeltagarna.  
Kenneth Kvist, Hammarby IF/BF, utvecklade närmare skälen till varför man lämnat för­slaget. Han betonade dock att detta knappast var en "kungsväg" till bättre eko­no­mi, men att det för vissa föreningar kan vara bra att möjligheten står till buds.

Håkan Ramsin meddelade att styrelsen ansåg det naturligt att följa andra idrotter en­ligt RF:s stadgeförslag genom att infoga regler om Idrottsaktiebolag i Svenska Ban­dy­för­bun­dets stadgar och till följd därav göra nödvändiga följdändringar i de egna täv­­lings­be­stämmelserna.

Årsmötet beslöt enhälligt godkänna förslagen i motionen och styrelsens tilläggs­för­slag om stadgeändring och ändringar i SBF:s tävlingsbestämmelser.

b)     Från Region Syd (Göteborgs BF, Hallands BF, Skåne BF, Smålands BF, Väs­ter­götlands BF) har inkommit en motion där man föreslår att Svenska Ban­dy­för­bundets högsta serie ska kallas Bandyallsvenskan och att nästföljande se­ri­er ska med rakt nedräknande namn betecknas div 1, div 2 och så vidare.  

Eftersom de nationella seriernas namn finns angivna i förbundets stadgar beslutades att motionen skall behandlas tillsammans med styrelsens förslag till stad­ge­än­d­ringar under punkt 9 a) nedan.

c) Från IFK Motala Bandyklubb har inkommit motion om att en utvärderingsgrupp skall bildas inför seriestarten 2007 med avsikt att utvärdera 14-lagsserien spel­å­ret 2007/2008. Gruppen skall titta på publiktillströmning, kostnader för be­rör­da lag, massmediapublicitet, konsekvenser för underliggande serier etc. Ett be­slut i enlighet med motionens förslag skulle innebära att den beslutade ned­drag­­ningen till tolv lag inte kan ske förrän säsongen 2009/10.

Styrelsen har föreslagit avslag på motionen, men har meddelat att man avser tillsätta en arbetsgrupp som ska beakta synpunkter i motionen samt möjligheterna att spela fle­ra matcher i en 12-lagsserie. 

Rolf Käck påminde om att frågan diskuterades noggrant i den arbetsgrupp som under föregående år ar­be­ta­de fram förslaget till nytt seriesystem och att det extra för­bunds­mö­tet med stor ma­jo­ritet ställde sig bakom förslaget att reducera antalet lag i Elit­se­ri­en till tolv redan från sä­songen 2008/09.

Per Höckert, IFK Motala, argumenterade för motionen främst utifrån föreningarnas ön­skemål om att få spela så många matcher som möjligt under säsongen.

Inlägg gjordes även av Jan-Eric Flink, Stig Tibblin, Peter Olsson  (ny ordförande i All­sven­ska Serieföreningen), Magnus Björklund och Kenneth Kvist. Samtliga tillstyrkte mo­tionen.

Håkan Ramsin återtog för styrelsens del förslaget om att avstyrka motionen och till­styr­ker istället densamma.

Årsmötet beslöt godkänna förslagen i motionen, vilket innebär att beslutet om att skära ned antalet lag i Elitserien till tolv skjuts upp till säsongen 2009 - 2010. Det upp­­drogs åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som under kommande säsong ut­vär­­de­rar erfarenheterna av den nya Elitserien. Vidare uppdrogs åt styrelsen att re­vi­de­ra reg­lerna kring upp- och nedflyttning till Elitserien inför säsongen 2008 - 2009.

d)     Från Region Mitt (Stockholms BF, Södermanlands BF, Upplands BF, Värm­lands BF, Västmanlands BF, Örebro Läns BF) har inkommit en motion med förslag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda och komma med förslag till hur de framtida allsvenska serierna skall vara sammansatta.

Styrelsen har tillstyrkt motionen avseende tillsättande av en arbetsgrupp för att se över helheten.

Årsmötet beslöt i enlighet med motionens och styrelsens förslag.

e)     Från Dalarnas BF har inkommit en motion med förslag om uppdrag till sty­rel­sen att ta fram förslag till ny indelning av regioner/tävlingsområden.

Styrelsen har tillstyrkt motionen med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över regionernas roll i framtida organisationen inkl tävling mm.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag med begäran om redovisning vid näs­ta årsmöte.

f)        Från Dalarnas BF har inkommit en motion med förslag om "att ta bort be­stäm­mel­serna av Farmarlag och Samarbetsavtal för att minimera felanvändning av de­samma".

Styrelsen har yrkat avslag på motionen.

Rolf Käck motiverade styrelsens ställningstagande med uppfattningen att fördelarna med gällande bestämmelser klart överväger de eventuella nackdelar motionen pekat på.

Ingvar Henriksson, Dalarnas BF, påpekade att missbruk av regelverket sker idag, t ex i samband med landslagsuppehåll då elitseriespelare tillfälligt deltar i div 2- spel, vil­ket upplevs som mycket störande och orättvist. Man begär därför att styrelsen gör en översyn av hur bestämmelserna tillämpas.

Årsmötet beslöt avslå motionen.

§ 9 BEHANDLING AV FÖRSLAG FRAMSTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTYRELSEN
a)     Förslag till stadgeändringar - inklusive behandling av punkt 8 b) ovan av­se­en­de motion från Region Syd om ändrat namn på Allsvenskan m fl

Styrelsen har sextio dagar före årsmötet utsänt förslag till stadgeändringar avseende röst­rätt och dagordning vid ordinarie och extra förbundsmöten, antalet sty­rel­se­le­da­mö­ter, ändrade namn på serier mm.

Bo Nilsson, stadge- och juridiska kommittén, informerade om de föreslagna stad­ge­än­­dring­ar­­­na.

Bengt Arwidson, Region Syd, yrkade bifall till motionen om att behålla namnet Ban­dy­allsvenskan på den högsta serien. Han ansåg att denna benämning är miss­vi­san­de för de tidigare div 1-serierna, eftersom dessa numera riskerar att inte bli fulltaliga. Han redovisade också ett antal andra olägenheter med namnbytet.

Magnus Alm, Norrbottens BF, yrkade avslag på motionen om namn­ändring.

Rolf Käck yrkade på styrelsens vägnar avslag på motionen om namnändring med hänvisning till att det extra förbundsmötet 2006 fastlade namnfrågan och att många lag redan marknadsmässigt sålt reklam med utgångspunkt från beslut i namnfrågan.

Vidare yr­ka­de Rolf Käckbifall till styrelsens förslag till stadgeändringar.

Årsmötet beslöt att avslå Region Syds motion om namnförslag till nya serier All­sven­s­k­an/Division 1.

Årsmötet beslöt vidare "med överväldigande majoritet" att godkänna styrelsens för­slag till stadgeändringar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Med anledningen av överläggningen om förbundets stadgar rekommenderade mö­tes­ordföranden Lars Liljegren styrelsen att närmare överväga följande punkter:

  • Komplettera stadgarna med bestämmelser om hur valberedningen skall till­sät­tas
  • Komplettera stadgarna med en bestämmelse om att punkterna fastställande av budget respektive fastställande av arbetsplan skall finnas med på dag­ord­ning­en för förbundsmötet
  • Fundera över lämpligheten av att seriernas namn är stadgebundna

b)     Budget 2007 - 2008
Ärendet behandlas tillsammans med frågan om "Fastställande av arbetsplan för in­ne­va­rande verksamhetsår", se § 14 nedan

c)      Utbildningsersättningar
Årsmötet 2006 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att företa en översyn av gällande ut­bild­ningsersättningar. En arbetsgrupp under ledning av Karl-Erik Eckemark  har läm­nat förslag till ändringar av gällande bestämmelser med ikraftträdande den 1 april 2008.

Styrelsen har tillstyrkt arbetsgruppens förslag. Förslaget innebär att en differentierad utbildningsstege införs, att begreppet "icke-amatör" ändras till professionell och att ut­bild­ningsersättningen ska utbetalas senast 30 dagar efter spelbarhetsdatum.

Kjellåke Carlanius påpekade att förslaget skall rättas vad avser namn på berörda se­rier.

Årsmötet beslöt ändra bestämmelserna för utbildningsersättning i enlighet med ar­bets­gruppens rättade förslag. Ändringarna träder ikraft från den 1 april 2008.

§ 10 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Till förbundsordförande för verksamhetsåret 2007 - 2008 omvaldes enhälligt

Håkan Ramsin, Lidingö

§ 11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 
Till styrelseledamöter för två verksamsamhetsår (2007 - 2009) valdes :

Anders Bergström       
Nässjö                      (omval)
Karl Erik Eckemark        Västerås                  (omval)
Ninna Engberg                Stockholm                 (omval)
Tina Helgman                  Karlstad                    (nyval)

Till styrelseledamot för ett verksamhetsår (2007-2008) valdes efter votering med röstsiffrorna 113 - 63:

Bernt Sturk                      Kalix                          (nyval)                            

§ 12 VAL AV REVISORER
Till revisorer för verksamhetsåret 2007 - 2008 valdes

Göran Ersmarker          Gävle                         (omval)
Kenneth Svensson,        Tranås                       (omval)

Till revisorssuppleanter valdes för samma tid

Bo Axelsson                     Tranås                       (omval)
Jan Wiss                            Tranås                       (nyval)

 

§ 13 VALBEREDNINGEN
Till valberedning för verksamhetsåret 2007 - 2008 valdes:

För Svenska Bandyförbundet              Lars Holst, Sandviken
                                                            
Miska Suves, Täby       (suppl)

För Allsvenska Serieföreningen         Göran Wallén, Falun
                                                             Sven-Erik Borg, Västerås       (suppl)

För Norrland                                        Örjan Johansson, Östersund
                                                              Leif O Rengman, Söderhamn  (suppl)

För Svealand                                         Perolof Wall, Karlstad
                                                               Bo Häggkvist, Västerås            (suppl)

För Götaland                                          Owe Svensson, Rottne
                                                                Christer Johansson, Våxtorp   (suppl)

Till ordförande i valberedningen under kommande verksamhetsår valdes Perolof Wall.

§ 14 BEHANDLING AV FÖRSLAG TILL ARBETSPLAN och BUDGET 2007 -  2008 SAMT TREÅRSMÅL 2007 - 2009 MM
Arbetsplan med treårsmål 2007 - 2009 och projekt som påbörjas 2007 i syfte att nå tre­årsmålen samt kommentarer till budgetförslaget 2007 - 2008 är utsända/utlämna­de med års­mö­teshandlingarna.

Ordföranden Håkan Ramsin, kommenterade arbetsplanen och projekten översiktligt. I den antagna Vision 2017 anges följande fyra områden som särskilt viktiga:

-         Publik
-         Ekonomi
-         Spelare/ledare
-         Geografi

Utifrån denna indelning har ett antal konkreta uppnåbara treårsmål fastlagts. För att uppnå målen har 11 projekt definierats. Projektens syften och ansvariga för res­pek­ti­ve projekt redovisades. Som exempel på projekt kan nämnas evene­mang, hallar, TV-sändningar, attraktiv bandy och ungdomsbandyn/skolan.

Håkan Ramsin informerade vidare om att en översyn av kansliets framtida resurser och lokalisering påbörjats.

Karl-Erik Eckemark, ordförande i finansberedningen, gjorde en punktvis genomgång av budgetförslaget. Han fann det särskilt glädjande att bidraget från RF kommer att höjas med 1.4 Mkr, vilket möjliggör utökat stöd till regionerna samt marknadssatsning på kansliet. Även bidraget från Svenska Spel kommer att höjas. Det budgeterade re­sul­tatet uppgår till 480 tkr. Sammanfattningsvis karaktäriserade han budgeten som "hygglig".

Årsmötet beslöt efter detta

att godkänna arbetsplanen för 2007 - 2008, inklusive treårsmålen 2007 - 2009

och att godkänna föreslagen budget för 2007 - 2008

§ 15 INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN
a)     Ansiktsskydd

Göran Åslund informerade om det arbete som pågår tillsammans med lagläkare och pro­ducenter kring att ta fram bättre ansiktsskydd. Frågan behöver beredas ytterligare un­der kommande år, bl a genom att inhämta bättre dokumentation om inträffade an­sikts­skador.

b)  Klimatprojektet Koalition Vinter

Göran Åslund informerade om rubricerat klimatprojekt med fem specialförbund in­vol­ve­rade och med SBF som huvudman. Projektet är finansierat av Naturvårdsverket och har hittills slagit mycket väl ut. Projektet redovisades vid Riksidrottsmötet, som be­slutade att ett särskilt program i ämnet skall tas fram. Göran rekommenderade samtliga distrikt och föreningar att ta del av projektet, t ex via den egna hemsidan.

§ 16 HEDERSORDFÖRANDE
Håkan Ramsin föreslog att årsmötet skull utse förre förbundsordföranden SeppoVai­he­la, Kungälv, till hedersordförande i förbundet.

Årsmötet beslöt i enlighet med Håkan Ramsins förslag

att enhälligt utse Seppo Vaihela till hedersordförande i Svenska Bandyförbundet.

§ 17 AVSLUTNING
Håkan Ramsin tackade för förtroendet att ytterligare ett år få leda svensk ban­dy, ett upp­­drag han känner som "roligt och inspirerande". Han är särskilt nöjd med den goda samverkan mellan styrelsen, kommittéer m fl. Pri­o­ri­terade insatser kom­mande verk­samhetsår är satsningar mot de treårsmål i enlighet med Vision 2017 som årsmötet un­der mötet ställt sig bakom.

Han tackade alla närvarande för ett årsmöte i god anda och önskade en fin sommar. Slutligen tackade han mötesordföranden Lars Liljegren och mö­tes­sek­re­te­ra­ren Mats West­­ling för ett väl genomfört årsmöte.

Håkan Ramsin förklarade därefter årsmötet för avslutat


Justerat den     /      2007                     Vid protokollet

Lars Liljegren                                        Mats Westling
mötesordförande                                  mötessekreterare

Kjellåke Carlanius                                   Irene Håkansson
justeringsman                                         justeringsman

Efter årsmötet avtackades Göran Åslund och Jerker Persson för mycket goda in­sats­er i styrelsearbetet som de nu lämnar.

Uppdaterad: 13 SEP 2011 09:54 Skribent: Hanna Wennerholm

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg