#nouse{ color:red; } Årsmötesprotokoll 2006 - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2006


Protokoll fört vid Svenska Bandyförbundets årsmöte, lördagen den 17 juni 2006.

Lokal: Atrium Konferens, Uppsala

PARENTATION
Före årsmötets öppnande avhölls en tyst minut för de under året bortgångna bandy­le­genderna Nisse Persson och Curt Liedberg.

§ 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
Förbundsordföranden Seppo Vaihela hälsade alla års­mö­tes­del­tagare välkomna till ban­­­­dystaden Uppsala. I sitt inledningsanförande gav Seppo en tillbakablick på det gång­na verksamhetsåret, som han betecknade som lyckosamt för svensk bandy, även om målsättningen att bli världsmästare på hemmaplan misslyckades. Han er­in­ra­de om att flertalet av de punkt­er som finns i bandyns vision 2007 är avklarade och me­nade att svensk bandy har goda förutsättningar att bedriva framgångsrik verk­sam­het även i framtiden.
Som avslutning tackade han hela styrelsen, personalen på kansliet, kom­mit­té­ord­fö­ran­den, distriktsförbunden samt alla föreningar för ett fantastiskt ar­be­te.
Därefter förklarade han årsmötet 2006 för öppnat.

§ 2 RÖSTLÄNGD
Företogs upprop och godkännande av fullmakter. Sjutton distrikt och tretton fö­re­ning­ar hade sänt representanter till årsmötet. Röstlängden med totalt 163 röster (124 röster för SDF och 39 röster för föreningarna) fast­­­ställ­des. Se bilaga.

§ 3 KALLELSE
Årsmötet hade kungjorts genom kallelse till distrikt och röstberättigade föreningar den 4 april 2006 samt genom kungörelse i Bandymagasinet nr 1, 2 och 3/2006 och Svensk Idrott nr 3 (mars/april).  -  Mötet förklarades vara i laga ordning utlyst.

§ 4 MÖTESFUNKTIONÄRER
Följande mötesfunktionärer valdes:

Ordförande                                               Lars Liljegren, Lidingö
Sekreterare                                              Mats Westling, Sundsvall
Att jämte ordföranden justera                  Irene Håkansson, Västerås
årsmötesprotokollet                                 Kjellåke Carlanius, Solna
Rösträknare                                             Bo Thunberg, Rönninge
                                                                 Kenneth Eriksson, Karlstad

Lars Liljegren tackade mötet för förtroendet att få leda års­mö­tes­för­hand­ling­ar­na.

§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.
Karl-Erik Eckemark, ordförande i finansberedningen, kommenterade det gångna årets ekonomi, varvid han sär­skilt pekade på följande punkter: 
-         I motsats till föregående år resulterade det gångna året i en vinst om 507 tkr
-         Målet om att uppnå ett eget ka­pi­tal motsvarande 10 % av omsätt­ning­en år 2007 ligger fast.
-         RF-bidraget har under året  - liksom under föregående år - inte ökat
-         Sponsorintäkterna har under året minskat med 5 % trots Bandy-VM och behöver öka under kommande år
-         Kommittéerna sköter ekonomin bra.

Sammanfattningsvis uttalade Eckemark att ekonomin  är under god kontroll.
Det antecknades en felskrivning beträffande förra årets kostnader i de utsända års­mö­­­­tes­handlingarna. På sid 16 finns angivet att dessa kostnader uppgick till 19 903 tkr. Den rätta uppgiften är 19 861 tkr. 

Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med ovan angiven rättelse med godkännande till hand­ling­ar­na.

§ 6 REVISIONSBERÄTTELSE
Revisorernas berättelse föredrogs och lades med god­kännande till handlingarna. I an­slutning härtill fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt förslaget till disposition av årets resultat.

§ 7 ANSVARSFRIHET
Årsmötet beviljade på förslag av revisorerna förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 8 MOTIONER
Inga motioner hade inkommit. 

§ 9 BEHANDLING AV FÖRSLAG FRAMSTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förslagen är utsända med årsmöteshandlingarna
a)     Tävlingsområden
Karl-Erik Eckemark informerade kort om det arbete som bedrivits under året med syfte att stärka samarbetet mellan distrikten genom att inrätta tre regioner. Som en konsekvens av detta arbete behöver genom årsmötesbeslut förtydligas hur landet skall vara indelat i tävlingsområden.

Årsmötet beslöt
att tidigare beslut om Tävlingsområden (beslut 1996 och 2001) utgår och ersätts av Region Nord, Region Mitt och Region Syd.

b)     Samarbetsavtal
Gudmund Knutson lämnade en kort redovisning av det förslag till reviderade be­stäm­mel­ser som en av styrelsen tillsatt arbetsgrupp kommit fram till. Styrelsen har ställt sig bakom förslaget och fö­re­sla­git att årsmötet skall godkänna detsamma.

Magnus Björklund
, Gästrikland, ansåg att den föreslagna begränsningen till fem spe­la­re för ungdomslag kommer att medföra olägenheter - åtminstone för föreningar i Norr­land. Han yrkade därför att antalet spelare i P/F19 och P/F17 skall vara oför­än­drat.

Styrelsen vidhöll sitt förslag till beslut, varför frågan kom att avgöras efter votering.

Årsmötet beslöt efter votering med röstsiffrorna 87 - 70
att godkänna de av styrelsen föreslagna reviderade bestämmelserna för sam­ar­bets­av­tal

c) Ansiktsskydd - heltäckande
Göran Åslund beskrev bakgrunden till det utsända förslaget om obligatoriskt hel­täck­an­de ansiktsskydd för alla spelare födda 1987 och senare. Förslaget stöds starkt av lagläkarkåren. Ytterligare utredningar om antalet skador mm har gjorts samtidigt som syn­punkter inkommit med ifrågasättanden av förslaget.
Styrelsen ansåg att frågan bör beredas ytterligare före beslut. Ett nytt förslag läm­­na­des därför till årsmötet.

Årsmötet beslöt
att i enlighet med nytt förslag från styrelsen uppdra till styrelsen att efter samverkan med spelare, ledare, domare, lagläkare, materialproducenter och för­säk­rings­bo­lag komma med förslag till årsmötet 2007 för hur svensk bandy skall minimera an­­­talet huvudskador.

d) Miljöpolicy
Göran Åslund beskrev det hittillsvarande arbetet inom SBF rörande miljöfrågor som resulterat i att förbundet betraktas som föregångare i svensk idrott inom detta om­rå­de. Han informerade också om det arbete RF och SISU Idrottsutbildarna bedriver kring mil­jöcertifiering och miljöutbildning. Närmare information finns på dessa or­ga­ni­sa­­tio­ners hemsidor.
Styrelsen har nu utarbetat ett förslag till SBF:s Miljöpolicy, inklusive handlingsplan, som utsänts med års­mö­tes­hand­ling­ar­na. 

Årsmötet beslöt
att fastställa det upprättade förslaget till Svenska Bandyförbundets Miljöpolicy.  

§ 10 BEHANDLING AV FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2006-07
Verksamhetsplanen är utsänd med årsmöteshandlingarna.
Kanslichefen Rolf Käck, kommenterade verksamhetsplanen översiktligt. Bland de ak­ti­viteter under året han särskilt ville peka på finns följande punkter:
-         Flera lag i Miniallsvenskan
-         Den nya regionindelningen
-         Satsning på unga domare (TDU-arbetet mm)
-         Utvecklingslandslaget

Jenny Svender informerade fylligt om Projekt Handslaget som nu går in i år 4.  Hon re­­dovisade bl a hur många ansökningar som lämnats in (av vilka endast ett fåtal fått av­slag), hur mycket pengar som delats ut och vilka områden som varit pri­o­ri­te­ra­de. In­för kommande år har SBF mer än 3 Mkr att fördela. Ansökningar skall lämnas in fö­re den 1 oktober.

Bo Thunberg, Plan- och miljökommittén, lämnade en positiv rapport från kommitténs arbete. Två nya konstfrusna banor är på gång i Dalarna, en i Solna och en i Os­kars­hamn. I bl a Gö­teborg och Malmö pågår diskussioner om nya banor.  De längst gång­na hall­pro­jek­ten finns i Västerås och Ale-Surte.

I anslutning till denna rapport tackade Jan Carlström, AIK, för SBF:s och Stockholms Idrottsförbunds goda insatser inför tillkomsten av den nya banan i Solna (Bergs­ham­ra).  

Arne Anderstedt, Landslagskommittén, informerade om att VM för damer i år spelas i Budapest och för herrar i Kemorovo, Ryssland. Från FIB:s horisont meddelade han att Irland, Schweiz, Australien och Serbien inträtt som nya medlemmar. Skälet till den goda anslutningen ansåg han vara att ungdoms-VM visats i Eurosport. I årets World Cup kommer tjugo lag att delta. I internationella matcher för herrar (seniorer) kom­mer antalet ombytta spelare att få vara sjutton stycken. Nya avtal med ekonomiska villkor vid spel i landslag skall utarbetas. 

Förbundskapten Anders Jacobsson lämnade synpunkter på hur han ser på att så mån­­ga kompetenta svenska spelare flyttar till Ryssland. Han menade att detta inte en­bart är negativt utan bör vara en väckarklocka för svensk bandy som på sikt kan va­ra nyttig.

Ninna Engberg, Marknads- och mediakommittén, informerade om målsättningen att till förbundet knyta ett antal stora sponsorer med helhetsgrepp på samarbetet. Hittills har arbetet inte lyckats fullt ut, men ambitionerna finns. Kommittén är beredd på ett hårt arbete, men är optimistisk - särskilt mot bakgrund av det ökade utbudet av hög­klass­iga TV-sändningar.

 

Årsmötet beslöt efter detta
att godkänna verksamhetsplanen för 2006-07

§ 11 BEHANDLING AV FÖRSLAG TILL BUDGET 2006-07
Budgetförslaget är utsänt med årsmöteshandlingarna.

Karl-Erik Eckemark
, ordförande i finansberedningen, gjorde en punktvis genomgång av budgetförslaget. Han på­­­­min­de om att budgeten måste betecknas som snäv. Det bud­geterade överskottet (190 tkr) är egentligen för litet. Sponsorintäkterna måste snabbt höjas med 700 tkr. Besparingar kommer att göras på kansliet. Bandy-Ma­ga­si­net måste läggas ned. Landslagskommittén får en tuff budget.

Inlägg gjordes även av Magnus Björklund och Jan Carlström.

Årsmötet beslöt efter detta 
att godkänna föreslagen budget för 2006-07

§ 12 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Till förbundsordförande för verksamhetsåret 2006-07 nyvaldes enhälligt Håkan Ramsin, Lidingö. Håkan Ramsin tackade för förtroendet att bli vald till förbundets nye ordförande.

§ 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER  OCH SUPPLEANTER
Till styrelseledamöter för två arbetsår (2006-2008) valdes:
Arne Anderstedt               Sandviken                 (omval)
Lasse Olofsson                Stockholm                  (nyval)
Ulrika Prytz                        Bollnäs                      (nyval)

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes:
Göran Åslund                    Falun                         (omval)     
Jerker Persson                  Bollnäs                      (nyval)   

§
14 VAL AV REVISORER
Till revisorer för verksamhetsåret 2006-07 valdes:
Göran Ersmarker               Hagaström                (omval)
Kenneth Svensson           Tranås                       (omval)

Till revisorssuppleanter valdes för samma tid: 
Bo Axelsson                      Tranås                      (omval)
Jan Wiss                            Tranås                      (omval)

§ 12 VALBEREDNINGEN
Till valberedning för verksamhetsåret 2006-07 valdes:
För Svenska Bandyförbundet              Lars Holst, Sandviken
                                                             Miska Suves, Täby (suppl)

För Allsvenska Serieföreningen         Göran Wallén, Falun
                                                             Sven-Erik Borg, Västerås (suppl)

För Norrland                                        Örjan Johansson, Östersund
                                                             Leif O Rengman, Söderhamn  (suppl)

För Svealand                                        Perolof Wall, Karlstad
                                                              Bo Häggkvist, Västerås (suppl)

För Götaland                                        Owe Svensson, Rottne
                                                              Christer Johansson, Sjöalt(suppl)

Till ordförande i valberedningen under kommande verksamhetsår valdes Perolof Wall.

 § 15 INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN
a)     Övergångar/spelaravtal
Gudmund Knutson informerade om hur en arbetsgrupp under året företagit översyn av gällande representationsbestämmelser. Med stöd av detta arbete har styrelsen fat­tat beslut om förtydliganden i regelverket inför 2006-07. Behov av fortsatt utredning finns inom avsnittet utbildningsersättning. Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta ut­red­nings­arbetet.

§ 16 AVTACKNINGAR
Seppo Vaihela tackade mötesordföranden Lars Liljegren och mötessekreteraren Mats Westling för deras utmärkta sätt att hantera årsmötesförhandlingarna.
Seppo tackade vidare Jenny Svender och Gudmund Knutson - som båda lämnar sty­­rel­sen - för deras engagerade insatser i styrelsearbetet. Även Curt Einarsson - som in­te var närvarande vid mötet - lämnar styrelsen. Seppo framförde ett tack även till ho­nom.

Vice ordföranden Karl-Erik Eckemarktackade avgående förbundsordföranden Seppo Vaihela för allt han ut­rättat för svensk bandy. Seppo har varit med i styrelsen sedan 1996 och varit ord­fö­ran­de sedan september 1999. Karl-Erik betonade särskilt Sep­pos förmåga att skapa goda relationer och därmed bra samarbetsklimat, både inom sty­relsen och gen­temot olika samarbetspartners. Seppo önskades lycka till i fram­ti­den!

Som minnesgåva överlämnades ett foto av den legendariske tidigare för­bunds­ord­fö­ran­den Sune Almqvist, som var SBF:s ordförande i 25 år.

Seppo tackade Karl-Erik för de vackra orden och gåvan. Han försäkrade att arbetet i Svenska Bandyförbundet och FIB varit fantastiskt intressant och stimulerande - om än ibland ganska jobbigt. Han tackade alla sina bandyvänner och informerade sam­ti­digt om att han inte kommer att sluta med bandy utan att han snart tillträder en plats i IFK Kungälv sty­rel­se.

§ 17 AVSLUTNING
Seppo Vaihela överlämnade ordförandeklubban till nyvalde ordföranden Håkan Ram­sin. Håkan Ramsin förklarade därefter årsmötet för avslutat.


Justerat den     /     2006                  Vid protokollet

Lars Liljgren                                      Mats Westling
mötesordförande                              mötessekreterare


Kjellåke Carlanius                               Irene Håkansson
justeringsman                                    justeringsman

Uppdaterad: 13 SEP 2011 09:54 Skribent: Hanna Wennerholm

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg