#nouse{ color:red; } Årsmötesprotokoll 2005 - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2005


Protokoll fört vid Svenska Bandyförbundets årsmöte, lördagen den 18 juni 2005.

Lokal: Atrium Konferens, Uppsala

UTMÄRKELSER
Före årsmötets öppnande utdelades följande utmärkelser:
Kenth Hultqvist tilldelades utmärkelsen Årets bandyledare av Sven Karlsson som re­presentant för sammanslutningen ÅL (Årets Ledare).
Kenth tilldelades vidare diplom och klocka från Svenska Bandyförbundet genom Sep­po Vaihela som uppskattning för sina utomordentliga ledarinsatser för Svensk Bandy.

Tomas Rosengren, Malmö, tilldelades utmärkelsen Årets eldsjäl av Sven Karlsson för sina engagerade insatser att sprida bandysporten i Skåne trots svåra naturliga för­­utsättningar.

Annika Lundberg, Göteborg, tilldelades utmärkelsen Årets ungdomsledare i Svensk Bandy av Seppo Vaihela för sina engagerade insatser att få igång ett antal dam- och flickserier i Västsverige.

§ 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
Förbundsordföranden Seppo Vaihela hälsade alla års­mö­tes­del­tagare välkomna till ban­­dystaden Uppsala. Seppo inledde årsmötet med föl­­jan­de an­fö­rande:

Årsmötesdeltagare!
Varmt välkomna till Uppsala och Svenska Bandyförbundets årsmöte 2005. Verk­sam­hets­året 2004/2005 är nu över. Ytterligare ett år fyllt med upplevelser, intressanta mö­ten, framgångar, besvikelser och allt som hör idrotten till. Jag vill rikta ett stort tack till Uppsala kommun som återigen på ett generöst sätt gör det möjligt för oss att genomföra årsmötesförhandlingarna här i Uppsala.

I årsberättelsen skriver jag: "Bandyn på väg i positiv riktning!" Detta är inte bara en känsla jag har utan påståendet är baserat på fakta:

*fler och fler vill prova på bandy
*antalet licensierade spelare ökar
*på flick- och damsidan ser vi ett trendbrott
*nya isytor är beslutade och ytterligare nya planeras
*Intresset för inomhushallar ökar, när kommer nr 2 och var?
*media skriver mer och mer om bandy
*stort intresse hos TV att sända bandy
*publikutvecklingen är just nu positiv
*markant förbättring av elitföreningarnas ekonomi
*Bandyförbundet har nog aldrig varit med så mycket på "kartan" inom RF som nu

Årsmötesdeltagare, sträck på Er, var stolta, känn Er nöjda, Ni gör alla ett fantastiskt arbete för att flytta fram bandyns position inom svensk idrott. Ett stort tack till Er alla!!

Vår vision 2007 säger att vi vill vara en förebild inom svensk idrott 2007. Om vi alla fort­sätter att fatta beslut inom ramen för vision 2007 ser jag framtiden an med till­för­sikt. Det var många glädjeämnen, men jag är naturligtvis väl medveten om att det även finns problemområden. Verksamhetsåret började med stora bekymmer och pro­blem med anledning av föreningars avhopp från seriespel.

Vindhemspojkarna som kvalificerat sig för den högsta divisionen hoppade av. En händelse av det slaget har bara inträffat vid ett tillfälle tidigare, vilket för­anledde stor medial uppmärksamhet.
I div 1 och div 2 herrar tackade totalt 16 föreningar nej till deltagande i den serie de till­hörde. Detta ställde naturligtvis till stora problem och mycket tid och arbete fick lägg­as ner av TK samt på vårt kansli. Inom styrelsen såg vi naturligtvis allvarligt på den uppkomna situationen och ingående diskussioner fördes med TK. För att få svar på alla frågeställningar beslutade styrelsen att genomföra en kartläggning i syfte att öka kunskapen om föreningars inre arbete och deras syn på framtiden. Kart­lägg­ning­en är genomförd. Totalt har 52 föreningar samt fem distriktsförbund kontaktats. Kart­läggningen skall vara ett underlag i arbetet med att ta fram åtgärdsplaner för fram­ti­d­en.

Ett annat bekymmer vi har inom svensk idrott är att ungdomar slutar vid 14 - 15 års ålder, så även inom bandyn. Under verksamhetsåret har styrelsens arbete präglats av ungdomens år. Analyser har genomförts inom styrelsen och ungdomskommittén samt bland unga ledare. Min förhoppning är nu att ungdomskommittén kommer fram till kon­kreta åtgärder som gör att fler vill spela bandy så länge som möjligt.

Seriesystemet inom svensk bandy. Är det bra som vi har det eller skall det för­än­dras? Vad skall vi göra, för vem och varför? Det beror helt och hållet på vem man frågar. Frågan har varit het i ett antal år och vi kommer idag att behandla styrelsens för­slag till årsmötet.

Glädjande kan vi konstatera att ekonomin förbättrats markant bland elitföreningarna. Det negativa kapitalet i balansräkningen totalt sett har minskat. Detta styrker bara hur viktigt och strategisk beslutet var som togs 2002 med införandet av elitlicens.

Tyvärr lyckades vi inte inom förbundet detta år att visa ett positivt resultat, vilket vi inte känner oss nöjda med. Vi kommer senare att redovisa orsaker till avvikelser i för­hål­lande till budget. På tal om ekonomi så vill jag slå ett slag för Handslaget. Kommande verksamhetsår har vi 2,1 miljoner kr att fördela till föreningar som vill satsa på att fler kan spela ban­dy så länge som möjligt.

En av höjdpunkterna det gångna verksamhetsåret är naturligtvis VM-guldet i Kazan där vårt landslag som mixades med gammalt och ungt under ledning av Kenth Hultqvist gjorde en fantastisk prestation som jag hoppas uppmärksammas i samband med idrottsgalan 2006.

Avslutningsvis vill jag tacka hela styrelsen, vår personal på kansliet, kom­mit­té­ord­fö­randen, distriktsförbunden samt alla föreningar för ett fantastiskt ar­be­te.
Med detta vill jag återigen hälsa alla varmt välkomna och min förhoppning är att de be­slut som fattas idag är till gagn för svensk bandy.

Härmed förklarar jag årsmötet 2005 för öppnat.

§ 2 RÖSTLÄNGD
Företogs upprop och godkännande av fullmakter. Sexton distrikt och femton fö­re­ning­ar hade sänt representanter till årsmötet.
Röstlängden med totalt 188 röster (131 röster för SDF och 57 röster för föreningarna) fast­­­ställ­des. Se bilaga.

§ 3 KALLELSE
Årsmötet hade kungjorts genom kallelse till distrikt och röstberättigade föreningar den 31 mars 2005 samt genom kungörelse i Bandymagasinet nr 2 och 3/2005 och Svensk Idrott nr 4 (mars/april).  -  Mötet förklarades vara i laga ordning utlyst.

§ 4 MÖTESFUNKTIONÄRER
Följande mötesfunktionärer valdes:

Ordförande  Lars Liljegren, Lidingö
Sekreterare  Mats Westling, Sundsvall

Att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet:                               
Johnny Lindahl, Örebro - Kjellåke Carlanius, Solna

Rösträknare Leif Rengman, Söderhamn - Thomas Larsson, Sandviken.

Lars Liljegren tackade mötet för förtroendet att få leda års­mö­tes­för­hand­ling­ar­na.

§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.
Karl-Erik Eckemark, ordförande i finansberedningen, kommenterade det gångna årets ekonomi varvid han sär­skilt pekade på följande punkter:
-         I motsats till de tre senaste åren visar det ekonomiska resultatet ett underskott om 440 tkr.
-         Målet om att uppnå ett eget ka­pi­tal motsvarande 10 % av omsätt­ning­en år 2007 ligger trots detta fast.
-         RF-bidraget har under året  -  i motsats till tidigare år - inte ökat
-         Sponsorintäkterna har under året varit oförändrade, men är klart mindre än 2000/01
-         SDF-bidragen och övriga bidrag till distrikten har uppgått till c:a 1.6 Mkr
-         Kommittéerna sköter ekonomin bra.
Sammanfattningsvis uttalade Eckemark att ekonomin trots årets underskott är under god kontroll.

Det antecknades att felskrivningar beträffande årets resultat finns i de utsända års­mö­­tes­handlingarna. På sid 15 finns på två ställen angivet att årets resultat är minus 380 tkr. Den rätta uppgiften är minus 440 tkr. Även resultatet för 2003/04 är felaktigt an­­gi­vet. Det angivna resultatet 118 tkr skall ändras till 58 tkr.
Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med ovan angivna rättelser med godkännande till hand­ling­ar­na.

§ 6 REVISIONSBERÄTTELSE
Revisorernas berättelse föredrogs och lades med god­kännande till handlingarna. I an­slutning härtill fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt förslaget till disposition av årets resultat.

§ 7 ANSVARSFRIHET
Årsmötet beviljade på förslag av revisorerna förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 8 INKOMNA MOTIONER
a)     Från Medelpads BF har inkommit en motion om att åldersindelningen i Sven­ska Spel Cup fr o m säsongen 2005/06 skall vara P14 och P16 (istället för P13 och P15) och att detta skall gälla för både pojkar och flickor.
Det antecknas att samtliga distrikt i Norrland vid det s k  Norrlandstinget ställt sig ba­kom motionen.

Styrelsen har yrkat avslag på motionen efter rekommendation av Ungdoms­kom­mit­tén. Mo­tiveringen är att SBF idag har alla distrikt med P13 och P15 samt att SBF:s ål­ders­­indelning är 13-15-17-19 år.
Ingvar Henriksson, Ungdomskommittén, utvecklade närmare skälen till varför man av­­styrkt förslaget. Bl a anförde han att övriga idrotter gör stora satsningar på ål­ders­grupp­en 15 år och att dagens regelverk enligt hans mening fungerar väl.

Mats Westling, Medelpads BF, argumenterade för motionen med hänvisning till att täv­lingar på riksnivå för P13 enligt RF:s uppfattning är tveksamma samt att ål­ders­gruppen P 15 i motsats till P16 är rikt försedda med möjligheter till matchspel. Med hän­visning till styrelsens avslagsförslag är han emellertid beredd att acceptera ett avslag under för­ut­sättning att frågan diskuteras vidare med Ungdomskommittén.

Inlägg gjordes av Lars Åke Adolfsson, Smålands BF, Johan Hedfors, Västmanlands BF och Magnus Alm, Norrbottens BF.

Årsmötet beslöt avslå motionen, men ge styrelsen i uppdrag att ytterligare bereda frå­­gan och eventuellt återkomma med förslag.

b)     Från Norrbottens BF har inkommit en motion om Svenska Spel Cup - pool­spel. I motionen föreslås att Svenska Spel Cup framledes innebär att en Norr­lands­mästare koras bland norrlandsdistrikten och att Norrlandsmästaren är di­rekt­kvalificerad för finalspel omfattande 3 - 4 lag.
Det antecknas att samtliga distrikt i Norrland vid det s k Norrlandstinget ställt sig ba­kom motionen. Styrelsen har i yttrande till årsmötet tillstyrkt motionen. 
Magnus Alm, Norrbottens BF, beskrev bakgrunden till motionen och uttalade sin till­freds­ställelse över det positiva bemötandet efter flera års argumenterande.

Årsmötet beslöt att godkänna förslagen i motionen. Därutöver beslutades att en ut­vär­dering skall göras efter det första spelåret samt uttalades att SBF inte ger dispens för sammanslagning av distrikt i framtiden utan godkännande av Ungdomskommittén.

c) Från Kalix Bandyförening har inkommit motion om elitlicensen med för­slag att sty­relsen ges i uppdrag att till årsmötet 2006 lämna förslag till kriterier för Elit­li­cens som eliminerar irrelevanta faktorer, typ politiska beslut, att ett re­gle­men­te ut­formas, som dels ger Ekonominämnden bättre förutsättningar att ar­be­ta och dels klarlägger för de allsvenska klubbarna vad som inte är för­hand­lings­bart och att göra en översyn av punkterna h-k i årsmötesbeslutet år 2001. 

Styrelsen har föreslagit avslag på motionen. Motiveringen är att styrelsen anser att kri­­terier och reglemente så här långt utgjort ett bra stöd för Ekonominämnd och svensk bandy totalt sett samt att verksamheten ännu inte påbörjats i de delar där kom­­pletterande aktiviteter som flickspel och P19 beslutats i en utveckling av elit­li­cen­sen (h-k).
Seppo Vaihela anser att gällande regler om elitlicens är väl fungerande och stra­te­giskt viktiga. I avvaktan på erfarenheter från förra årets tillägg i regelverket finns för när­varande ingen anledning till förändringar.

Magnus Alm, Norrbottens BF, förklarade att den främsta bakgrunden till Kalix motion är att man önskar tydligare regler för beviljande av elitlicens. Han yrkade bifall till mo­tio­nen.

Årsmötet beslöt enligt styrelsen förslag. Motionen avslås således.

§ 9 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Till förbundsordförande för verksamhetsåret 2005/2006 omvaldes enhälligt Seppo Vaihela, Kungälv.

§ 10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER  OCH SUPPLEANTER

Till styrelseledamöter för två arbetsår (2005-2007) valdes
:
Anders Bergström, Nässjö (omval)
Karl Erik Eckemark, Västerås (omval)
Ninna Engberg, Stockholm (nyval)

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes:
Göran Åslund, Falun (omval)  
Lena Jernehed, Västerås (nyval)
Gudmund Knutson, Örebro (nyval)

§ 11 VAL AV REVISORER
Till revisorer för verksamhetsåret 2005/2006 valdes
Göran Ersmarker, Hagaström (omval)
Kenneth Svensson, Tranås (omval)

Till revisorssuppleanter valdes för samma tid 
Bo Axelsson, Tranås (omval)
Jan Wiss, Tranås (nyval)

§ 12 VALBEREDNINGEN
Till valberedning för verksamhetsåret 2005/2006 valdes:
För Svenska Bandyförbundet, Lars Holst, Sandviken, Miska Suves, Täby (suppl)
För Allsvenska Serieföreningen, Göran Wallén, Falun, Sven-Erik Borg, Västerås(suppl)
För Norrland, Örjan Johansson, Östersund, Leif O Rengman, Söderhamn  (suppl)
För Svealand, Perolof Wall, Karlstad,  Bo Häggkvist, Västerås (suppl)
För Götaland, Owe Svensson, Rottne,Svante Ramström, Landvetter    (suppl)

Till ordförande i valberedningen under kommande verksamhetsår valdes Perolof Wall.

§ 13 BEHANDLING AV FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2005-06
Verksamhetsplanen är utsänd med årsmöteshandlingarna. Kanslichefen Rolf Käck, kommenterade verksamhetsplanen översiktligt. Bland de ak­ti­viteter under året han särskilt ville peka på finns följande punkter:
-         Fortsatt fokus på ungdomssatsning med målet 25 000 utövare år 2007
-         Flera lag i Miniallsvenskan
-         Konferensaktiviteter den 2-3 september med fyra olika teman
-         Satsning på unga domare (TDU-arbetet mm)
-         Förberedelser för fler hallar med fastläggande av regler mm
-         Landslagsverksamheten med åtta landslag

Curt Einarsson, PR-kommittén, påminde om den högklassiga konferens kring främst mark­nadsfrågor som hålls på Bosön den 2-3 september.
Göran Åslund, UTK, påminde om den viktiga konferens för Unga ledare som hålls den 2-3 september.

Årsmötet beslöt efter detta att godkänna verksamhetsplanen för 2005-06.

§ 14 BEHANDLING AV FÖRSLAG FRAMSTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTYRELSEN
a)     Budget 2005-06
Budgetförslaget är utsänt med årsmöteshandlingarna.
Karl-Erik Eckemark, ordförande i finansberedningen, gjorde en punktvis genomgång av budgetförslaget. Han på­­­­min­de om att budgeten måste betecknas som snäv, bl a mot bakgrund av att sponsorintäkterna har legat stilla de senaste åren och att RF-bi­dra­get inte ökar. SDF-bidragen, inklusive Norrlandsbidraget, budgeteras oförändrat och fördelas i höst i samråd med tre distriktsrepresentanter. En minskning av er­sätt­ning­en till finallagen (herrar) kan påräknas. 

Bo Häggkvist, Västmanlands BF, frågar om distrikten kommer att tappa bidrags­peng­ar på grund av den förändrade administrationen av samarbetsavtal. Karl-Erik Eckemark bedömde att så inte skulle bli fallet.

Årsmötet beslöt efter detta att godkänna föreslagen budget för 2005-06.

b)     Seriesystemet
Styrelsen har föreslagit att beslutet om en rak serie i Allsvenskan skall skjutas till ett ex­tra årsmöte den 22 oktober och att man önskade få mandat att utse en ar­bets­grupp som ska utreda ärendet.
Mats Westling, Tävlingskommittén, och ordförande i arbetsgruppen för översyn av Bandyallsvenskan, lämnade först en resumé över det arbete med översyn av hela se­­riesystemet som bedrevs 2003/04, vilka beslut detta arbete föranledde vid fö­re­gå­en­de års­möte och därefter över det arbete som under den gångna säsongen be­dri­vits av den arbetsgrupp som tillsattes i höstas för översyn av Bandyallsvenskan. 

Den­na arbetsgrupp - som bestått av företrädare för styrelsen, TK, ASF och fyra all­sven­­ska föreningar - lämnade i februari ett förslag om införande av rak ban­dy­all­sven­ska om 14 lag från säsongen 2006/07. Därutöver föreslog gruppen att div 1 skall spe­las i två serier om vardera 12 lag. 

Arbetsgruppens förslag har under februari-mars varit på remiss till distrikt och be­rör­da föreningar samt dis­kuterats i styrelsen vid ett flertal tillfällen.

Kenneth Kvist, Hammarby IF/BF, tillstyrkte styrelsens förslag att skjuta på ett ev beslut om införande av rak bandyallsvenska till ett senare tillfälle. Han anförde en rad ar­gument för att behålla nuvarande seriesystem för allsvenskan. Han pekade på den gångna säsongen med många spännande streckstrider mm. Vidare ansåg han att dagens system ur ekonomisk synpunkt är mycket gynnsammare än förslaget till rak ban­dyallsvenska. Sammanfattningsvis ansåg han att mer reflexionstid behövs innan be­­slut om förändring av dagens system fattas.

Bo Thunberg, Stockholms BF, yrkade att frågan om ändring av seriesystemet hän­skjuts till nästa or­dinarie årsmöte.

Jerker Persson, Edsbyns IF/BF, ansåg att det finns många tunga argument för in­fö­ran­de av en rak bandyallsvenska (ex. bättre säsongsplanering, högre kvalitet) samt att en majoritet av de allsvenska föreningarna önskar en sådan förändring.  Med hän­syn till den tveksamhet som han upplever finns hos många distrikt och föreningar an­såg han mer rådrum behövs. Han anslöt sig därför till Stockholms BF:s yrkande om att hänskjuta frågan till nästa ordinarie årsmöte.

Seppo Vaihela meddelade att styrelsen ansluter sig till framlagda yrkanden om att hänskjuta frågan om ändrat seriesystem till nästa ordinarie årsmöte.

Inlägg ggjordes även av Christer Johansson, Hallands BF.

Årsmötet beslöt efter detta att skjuta på behandling av frågan om eventuellt införande av rak bandyallsvenska och andra förändringar av seriesystemet till nästa ordinarie årsmöte.

c)      Övergångsbestämmelser
Styrelsen har föreslagit att en arbetsgrupp tillsätts för översyn av över­gångs­be­stäm­mel­serna. Seppo Vaihela anförde att enligt styrelsens mening bör en utvärdering göras av gäl­lan­de övergångsbestämmelsers styrkor och svagheter eftersom ett antal år gått se­dan dessa infördes.

Kent Lindström, Villa-Lidköping BK, delade styrelsens uppfattning, men ville där­ut­över sär­skilt un­der­stryka vikten av att regler om "spelare under kontrakt" utarbetas. 

Årsmötet beslöt att en översyn av övergångsbestämmelserna skall verkställas.

d)     Samarbetsavtal
Styrelsen har föreslagit att en arbetsgrupp tillsätts för översyn av bestämmelserna för sam­arbetsavtal. Seppo Vaihela anförde att enligt styrelsens mening bör en utvärdering göras av styr­kor och svagheter hos gällande bestämmelser för samarbetsavtal.

Årsmötet beslöt att en översyn av bestämmelserna för samarbetsavtal skall verkställas.

e)     Jämställdhetspolicy
Styrelsen har till årsmötet utsänt förslag till mål och åtgärder för jämställdhetsområdet grundade på den av Riksidrottsmötet 2005 fastställda jämställdhetsplanen. Styrelsen har föreslagit att dessa mål och åtgärder fastställs.
Ärendet föredrogs av styrelsen genom Jenny Svender.

Inlägg görs av Jan Carlström, AIK.

Årsmötet beslöt att fastställa redovisade mål och åtgärder för jämställdhetsomådet.

§ 15 INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN
a)     Trafiksäkerhet, arbete mot alkohol och droger mm
Gunilla Hägglund informerade om de arbetsuppgifter förbund, distrikt och föreningar har att bedriva inom ramen för "Socialt idrottsledarskap". Som exempel redovisade hon förbundets insatser för ökad trafiksäkerhet och åtgärder mot alkohol och droger.

b)     "Poolspel"
Magnus Alm, Norrbottens BF, redovisade idéer och förslag till hur alternativa spel­pro­gram kan utformas för att minska reskostnader för lag i främst div 1 norra/östra och div 2 Norrland.Denna fråga handläggs för närvarande av Tävlingskommittén efter samråd med för­bunds­styrelsen.

§ 16 AVSLUTNING
Seppo Vaihela tackade för förtroendet att ytterligare ett år få leda svensk ban­dy, ett upp­­drag han känner som "roligt och inspirerande". Han är särskilt nöjd med den goda samverkan mellan styrelsen, kommittéer m fl. Pri­o­ri­terade insatser kom­mande verk­samhetsår är satsningar på ungdomsbandyn, ekonomin och samverkan med di­strik­ten.  Han flaggar också för att ett nytt visions-arbete behöver påbörjas samt på­min­ner om inspirerande VM-turneringar i Sverige (herrar) och USA (damer) nästa år.

Han tackade alla närvarande för ett årsmöte i god anda och önskade en fin sommar. Slutligen tackade han mötesordföranden Lars Liljegren och mö­tes­sek­re­te­ra­ren Mats West­­ling för ett väl genomfört årsmöte. - Lars Liljegren tilldelades som gåva ett porträtt av förbundets förste ordförande Sune Almqvist, vilket uppskattades mycket.


Seppo Vaihela förklarade därefter årsmötet för avslutat

Justerat den     /     2005           Vid protokollet


Lars Liljgren                              Mats Westling
Mötesordförande                       MötessekreterareKjellåke Carlanius                                  Johnny Lindahl
Justeringsman                                       Justeringsman

Efter årsmötet avtackades Gunilla Hägglund och Miska Suves för mycket goda in­sats­er i styrelsearbetet som de nu lämnar. Likaledes avgående Karin Redelius har av­tackats vid ett tidigare tillfälle.

Uppdaterad: 13 SEP 2011 09:54 Skribent: Hanna Wennerholm

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg